Om mentoropplæringen

RVTS Vest sin mentoropplæring går over ni dager, og deltagerne får opplæring om radikalisering og voldelig ekstremisme som fenomen og prosess.

Opplæringen inneholder kunnskap om radikaliseringsprosesser, om ulike ideologier og ekstreme miljøer i islamistisk og høgreekstrem kontekst, samt forståelse av traumer, vold og ulik psykososial metodikk.

Mentorene får fordypning i samtaleteknikk, risikovurderingsverktøy, kulturkompetanse og kultursensitive kommunikasjonsverktøy. I løpet av opplæringen blir de også introdusert til tverretatlige kommunale samarbeidsmodeller, bærekraftige diasporaprosjekter og møte med operative mentorer og mentee. 

Målsetning

Mentoropplæringen har som mål å utruste deltagerne med en holdnings- og handlingskompetanse som gjør dem i stand til å fange opp og jobbe med personer som:

  • står i fare for å gå inn i en radikaliseringsprosess
  • har vært eller er en del av ekstremistiske nettverk
  • har returnert fra irregulær krigføring i konfliktområder
  • er barn av fremmedkrigere
  • samt disse gruppene sine pårørende og utvidede familienettverk

Målgruppe

Målgruppe for utdanningen er personer som har kontaktflate opp mot sårbare unge, voksne og deres pårørende. 

Ferdig utskolerte mentorar i desember 2022.

Egnethet og forankring

Utdanningen vektlegger at deltagerne er personlig egnet, har relevant fagbakgrunn og jobbkontekst. Forutsetning for opptak er at tjenester som søker har en implementeringsplan for bruk av utlærte deltagere; for eksempel som miljøterapeutiske mentorer, medlem i kommunale ressursteam, radikaliseringskontakter i politiet eller som ressurspersoner på sin arbeidsplass.

Mentorveiledning og mentornettverk

Mentorene kan ha behov for veiledning i et pågående mentorløp. De kan for eksempel oppleve situasjoner og dilemmaer hvor de får behov for å diskutere med andre, og de kan ha behov for veiledning i relasjonsbygging eller intervensjoner og kartlegging knyttet til psykisk uhelse, sterke emosjonelle uttrykk eller ekstreme ideologier. Like viktig som den forberedende opplæringen, er dermed oppfølging mens mentorene er i gang med sitt arbeid. Oppfølgingen kan enten foregå i regi av RVTS eller av kommunen.

Det er hensiktsmessig at mentorene i samme kommune, nabokommuner eller region har et nettverk med faste møter hvor de kan erfaringsutveksle, bryne seg på ulike case og få faglig oppdatert påfyll.

I RVTS ble det første mentornettverket opprettet i region vest etter første kull på mentoropplæringen i 2015. Da opplæringen i 2017 åpnet for nasjonal deltakelse, ble det utarbeidet et forpliktende samarbeid med øvrige RVTS’er- hvor utskolerte mentorer får tilbud om deltakelse i regionale mentornettverk koordinert av de ulike RVTS`ene avhengig av regional tilhørighet. Pr. dags dato tilbyr RVTS Vest mentornettverk for mentorer i Vestland og Rogaland, RVTS Midt for mentorer fra Møre og Romsdal og Trøndelag, RVTS Nord mentornettverk for mentorer i Nord, mens RVTS Sør, i samarbeid med Porsgrunn kommune, drifter Mentornettverket i Vestfold/Telemark.

Dette får kommunene/instansene som sender deltagere på mentoropplæring:


  • Konkret ressurs til bruk i egne radikaliseringssaker
  • Kompetanse i egen organisasjon
  • Interkommunalt tiltakssamarbeid og samarbeid med frivillige organisasjoner
  • Kompetanse som kan tas inn i relevant planarbeid knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme
Scroll to Top