Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot voldelig ekstremisme

Mentoropplæring høst 2022

Høsten 2022 er det oppstart av nytt kull mentorer.

Dato:

19. - 21. oktober 2022

2. - 4. november 2022

30. - 2. desember 2022

Utdanningen går over tre samlinger med totalt 9 dager og koster til sammen 2500 kr pr. person.

Det er et begrenset antall plasser.

Betaling for utdanningen gjøres i etterkant av opptaket. Det blir sendt ut faktura dersom det er fem personer eller flere fra samme arbeidsplass som deltar. Øvrige får tilsendt betalingslenke for betaling via kort eller VIPPS. 

Frist for å melde interesse: Utvidet til 31. august 2022

Om opplæringen

RVTS Vest tilbyr opplæring for mentorer. Dette er en kurspakke på ni dager, hvor mentorene får opplæring om radikalisering og voldelig ekstremisme som fenomen og prosess, på relevante fagområder.

Opplæringspakken for mentorer inneholder kunnskap om radikaliseringsprosesser, ulike ideologier og ekstreme miljøer i en IX- (ekstrem islamisme) og HX (høyreekstremisme)- kontekst- samt forståelse av traumer, vold og ulik psykososial metodikk. Mentorene får fordypning i samtaleteknikk,  risikovurderingsverktøy, kulturkompetanse og kultursensitive kommunikasjonsverktøy. I løpet av opplæringen blir de også introdusert til tverretatlige kommunale samarbeidsmodeller, bærekraftige diasporaprosjekter, og møte med operative mentorer og mentee (mentee = den som får mentorering). 

Målsetning

Mentoropplæringen har som mål å utruste deltagerne med en holdnings- og handlingskompetanse som gjør dem i stand til å fange opp og jobbe med personer som:

Målgruppe

Målgruppe for utdanningen er personer som har kontaktflate oppimot sårbare unge, voksne og deres pårørende. 

Egnethet og forankring

Utdanningen vektlegger at deltagerne er personlig egnet, har relevant fagbakgrunn og jobbkontekst. Forutsetning for opptak er at tjenester som søker har en implementeringsplan for bruk av utlærte deltagere; for eksempel som miljøterapeutiske mentorer, medlem i kommunale ressursteam, radikaliseringskontakter i politiet eller som ressurspersoner på sin arbeidsplass.

Dette får kommunene/instansene som sender deltagere på mentoropplæring:

Mentorveiledning og mentornettverk

Mentorene kan ha behov for veiledning i et pågående mentorløp. De kan for eksempel oppleve situasjoner og dilemmaer hvor de får behov for å diskutere med andre, og de kan ha behov for veiledning i relasjonsbygging eller intervensjoner og kartlegging knyttet til psykisk uhelse, sterke emosjonelle uttrykk eller ekstreme ideologier. Like viktig som den forberedende opplæringen, er dermed oppfølging mens mentorene er i gang med sitt arbeid. Oppfølgingen kan enten foregå i regi av RVTS eller av kommunen.

Det er hensiktsmessig at mentorene i samme kommune, nabokommuner eller region har et nettverk med faste møter hvor de kan erfaringsutveksle, bryne seg på ulike case og få faglig oppdatert påfyll.

I RVTS ble det første mentornettverket opprettet i Vest etter første kull på mentoropplæringen i 2015. Da opplæringen i 2017 åpnet for nasjonal deltakelse, ble det utarbeidet et forpliktende samarbeid med øvrige RVTS'er- hvor utskolerte mentorer får tilbud om deltakelse i regionale mentornettverk koordinert av de ulike RVTS'ene avhengig av regional tilhørighet. I dag tilbyr RVTS Vest mentornettverk for mentorer i Vestland og Rogaland, RVTS Midt for mentorer fra Møre og Romsdal og Trøndelag, RVTS Nord mentornettverk for mentorer i Nord, mens mentorene i Sør er knyttet til Mentornettverk i Vestfold/Telemark.

Hvorfor mentor?

En mentor spiller en viktig rolle når det gjelder forebygging, men kan også hjelpe mennesker ut av et ekstremt verdensbilde eller ekstreme grupper og miljøer.

Målgruppen for utskolerte mentorer er personer som er sårbare for radikalisering og rekruttering til voldelig ekstremisme, samt personer som allerede befinner seg i en radikaliseringsprosess eller er en del av ekstremistiske miljøer, har vært fremmedkrigere i irregulære konflikter eller er barn av fremmedkrigere.

Våre mentorer kan jobbe både på individ-, familie- og systemnivå.

Det er mange ulike grunner til at mennesker søker seg til ekstreme grupper, men en fellesnevner er ofte en opplevelse av utenforskap, ubearbeide traumer, psykisk uhelse og lav grad av tilknytning til samfunnet.

Da kan en mentor spille en viktig og avgjørende rolle når det gjelder forebygging, men også i forhold til deradikalisering av personer som allerede er radikaliserte og tilhører ekstremistiske grupper og miljøer.

Mentorer som er utskolert fra RVTS Vest er tverrfaglige ressurspersoner som kan jobbe miljøterapeutisk i operative saker, eller være en ressursperson på sin arbeidsplass med særlig kompetanse på radikalisering og voldelig ekstremisme som fenomen.

Marginaliserte personer i målgruppen mangler ofte tillit til samfunnet og hjelpeapparatet. De kan oppleve at de blir sviktet og ikke har noen plass i samfunnet. Målet for mentorarbeidet skal være å styrke brukerens motivasjon og mulighet for positiv forandring, samt å redusere risikoatferd og bekymringstegn hos brukeren.

Ønsker du å bli en mentor?

RVTS vektlegger egnethet og relevant faglig bakgrunn i sine opptakskriterium. Et sentralt kriterium er om mentor har relevant jobbkontekst og erfaring fra sosialt og relasjonelt arbeid med barn, unge eller voksne. Mange av RVTS Vests mentorer har en sosialfaglig bakgrunn og er ansatt i for eksempel Utekontakten, SLT, barnevern, flyktninghelse, NAV, rus og psykisk helse, mens andre er imamer, psykologer, radikaliseringskontakter i politi, fengselsbetjent i kriminalomsorg eller pedagoger, rådgivere og avdelingsledere på skole.

Bruk av mentor

Det er mulig å bruke mentorer som allerede er heltidsansatte i en kommunal tjeneste, og som får frigjort x-antall timer i uken for å være mentor. På en slik måte kan man ha et større mentornettverk i kommunen. Å bruke allerede kommunalt ansatte er en fordel, da de har kjennskap til de kommunale strukturene.  En annen modell ser vi i Bergen kommune, som i 2016 opprettet en større mentorbank med tilgang på 60 utskolerte mentorer med spisskompetanse på radikalisering. Disse mentorene er fra kommune, frivillige organisasjoner og moskémiljøer, og leies inn på midlertidige kontrakter ved behov.

En tredje mulighet er å lyse ut en heltids- eller deltidsstilling som mentor, og ha en eller flere personer som primært er ansatt som mentor.

Relasjonen mellom mentor og bruker er essensiell for fremgangen i mentorarbeidet. I arbeidet med å finne riktig “mentormatch” er det dermed nyttig å finne noen med felles plattformer, interesser eller erfaringer. I andre tilfeller kan “matching” på språk og etnisk tilhørighet være det mest avgjørende.

Kjønn, bakgrunn, etnisk og religiøs tilhørighet, personlighet, språk og alder er alle forhold som har stor betydning for den personlige kjemien mellom mentor og bruker. Det avgjørende for utvelgelse av mentor må være interesse og hvorvidt vedkommende er i stand til å vekke tillit hos den aktuelle brukeren.

Eksempler på krav til ansatte mentor:

Hva sier tidligere deltagere?

Line Hansen

- Jeg deltok på mentoropplæringen i 2015. I min jobb som aktivitetsleder i Utekontakten, møter jeg mange unge som sliter. Jeg har fått nye verktøy gjennom mentoropplæringen som gjør meg bedre rustet til å møte ungdommene på en god måte.

Andrew Jones

- Jeg er som trener for Idrettslaget en rollemodel for guttene jeg møter. En del av disse har mange utfordringer og de trenger noen gode voksne å snakke med og som forstår hva de sliter med.Som utskolert mentor kjenner jeg meg mer kompetent til å ta opp de vanskelige samtalene, og ikke minst: Hva jeg gjør videre.

Oddgeir Johansen

- Som politibetjent har jeg mange møter og opplever at en del ungdommer og unge voksne faller utenfor. Tidligere var jeg mer fortvilt i møte med disse. Etter at jeg ble mentor, har jeg mer kunnskap om hva disse sliter med og hva jeg kan gjøre for å hjelpe.

Verktøy og ressurser

Om nettsiden

Mentorradikalisering.no er en nettressurs for deg som er nysgjerrig på hva det innebærer å være en mentor i arbeidet med radikalisering og voldelig ekstremisme. I tillegg er nettsiden en fagressurs for deg som er utskolert fra RVTS nasjonale mentoropplæring om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Målet er å skape forståelse for hvordan man kan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom mentorordninger og synliggjøre gode erfaringer og forankring av bærekraftige modeller. Vi ønsker å gjøre flere hjelpere oppmerksomme på hensiktsmessige tilnærminger – slik at flere kan forebygge og avdekke i tidlig fase, og vite hva man kan gjøre i slike tilfeller.

I henhold til Regjeringens Handlingsplan om radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder tiltak nr 2, 9 og 25 og RVTS’enes oppdrag fra Helsedirektoratet, skal RVTS bistå tjenester og hjelpeapparat på tematikken radikalisering og voldelig ekstremisme i sine regioner. RVTS skal bidra med koordinering av det tverrfaglige samarbeidet rund oppfølging av fremmedkrigere og deres barn, og tilby veiledning og skreddersydde kompetansehevingstiltak til relevante instanser. RVTS er også en del av et nordisk og europeisk samarbeid  (RAN – Radicalisation Awareness Network)  og jobber for å styrke traumebehandling for barn og unge og for voksne i spesialisthelsetjenesten. Nettressursen supplerer RVTS-enes andre former for kompetanseheving.

Vi ønsker å gjøre flere hjelpere oppmerksomme på hensiktsmessige tilnærminger – slik at flere kan forebygge og avdekke i tidlig fase, og vite hva man kan gjøre i slike tilfeller.

Logg inn

MENTORRADIKALISERING.NO  © RVTS VEST